Strwythur Pwyllgor Corff Llywodraethu Model ac Enghreifftiau o Gylch Gorchwyl

Diwygiedig – Hydref 2015

Mae’n ofynnol i gorff llywodraethu gael rhai pwyllgorau statudol ond bydd efallai yn dymuno sefydlu pwyllgorau eraill os yw yn mynd i weithredu’n effeithlon ac effeithiol. Mae’r corff llywodraethu llawn yn gyfrifol am:

 • sefydlu pwyllgorau a phenderfynu ar eu cyfansoddiad, aelodaeth, cylch gorchwyl a phwerau dirprwyedig; ac

 • adolygu’r rhain yn flynyddol.
 • Darperir y cylch gorchwyl model ar gyfer:

 • Cyflwyniad

 • Cyfarfodydd y Corff Llywodraethu Llawn (Medi 2016)

 • Disgyblu a diswyddo staff

 • Apêl disgyblu a diswyddo staff

 • Disgyblu a gwahardd disgyblion

 • Derbyniadau

 • Cwynion

 • Achwyniadau (ychwanegwyd Mai 2014)

 • Achwyniad apeliadau (ychwanegwyd Mai 2014)

 • Panel Medrusrwydd Pennaethiaid (ychwanegwyd Tachwedd 2014)

 • Panel Apelidau Medrusrwydd Pennaeth (ychwanegwyd Tachwedd 2014)

 • Apeliadau Medrusrwydd Athrawon (ychwanegwyd Ebrill 2016)

 • Panel dethol Pennaeth a Dirprwy Bennaeth (Hydref 2017)

 • Arfarnwyr Rheolaeth Perfformiad

 • Arfarnwyr Rheolaeth Perfformiad Pennaeth ac arfarnwr(wyr) apeliadau

 • Arfarnwr Apél Rheolaeth Perfformiad

 • Adolygu cyflogau (diwygiedig Medi 2013)

 • Adolygu cyflogau apeliadau

 • Cyllid (Hydref 2017)

 • Eiddo, iechyd a diogelwch

 • Safonau, Perfformiad a Cwricwlwm (June 2017)

 • Staffio / Personél

 • Llesiant (Medi 2015)

 • Strwythur Pwyllgor Corff Llywodraethu Model
 • Dydy’r rhain ddim yn derfynol a gellir eu haddasu fel bo’n briodol mewn rhai achosion i adlewyrchu blaenoriaethau ysgolion unigol ayyb.

  Cyhoeddwyd: 23/04/2013

  Sylwadau

  Postiwyd 10 Mai 2014 gan Fenella Bowden

  A fantastic resource

  Postiwyd 19 Tachwedd 2015 gan Kim Morgans

  Hi
  Do you have example Terms of Reference for Capability Committee and Capability Appeals Committee? I can only see ones for Headteacher Capability/Headteacher Capability Appeals Committee.
  Many thanks

  The governing body will be directly involved in the capability of the headteacher. Click here for Welsh Government Guidance

  Capability of school staff will be undertaken by the headteacher and / or senior leadership team. The disciplinary and dismissal committee of the governing body will have to meet under Stage 3 of this process. Click here for Welsh Government guidance

  Ychwanegu sylw