Hyfforddiant Gorfodol i Lywodraethwyr / Clercod

Mae Mesur Addysg (Cymru) 2011 yn cynnwys darpariaethau i ganiatáu i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau i wneud hyfforddiant i lywodraethwyr yn orfodol ar faterion penodol. Daw’r rheoliadau ar gyfer hyfforddiant gorfodol i lywodraethwyr a chlercod a darpariaeth clerc i gorff llywodraethu i rym ar 20 Medi 2013:

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar:

  • Hyfforddiant i gadeiryddion llywodraethwyr yng Nghymru (112-2013)
  • Hyfforddiant i lywodraethwyr ysgol yng Nghymru ar ddeall data ysgolion (113-2013)
  • Hyfforddiant sefydlu i lywodraethwyr yng Nghymru (114-2013)
  • Hyfforddiant ar gyfer clercod cyrff llywodraethu yng Nghymru (115-2013)
  • Canllawiau ar hyfforddiant gorfodol i lywodraethwyr a chlercod (117-2013)
  • CLICIWCH YMA AR GYFER CANLLAWIAU

Cwestiynau i Lywodraethwyr i ofyn i’r Pennaeth/y tîm arwain fel rhan o’u rôl i gefnogi a herio
Rhan hanfodol o rôl llywodraethwyr ysgol yw rhoi cymorth effeithiol i’r pennaeth a’r uwch arweinwyr a’u herio. Er mwyn helpu llywodraethwyr i wneud hynny, mae’r Bwrdd Datblygu Arweinyddiaeth Cenedlaethol (NLDB) wedi paratoi’r cwestiynau allweddol a ganlyn i lywodraethwyr eu defnyddio

Hyfforddiant sefydlu i lywodraethwyr yng Nghymru
Mae’r hyfforddiant cynefino i lywodraethwyr newydd eu penodi neu eu hethol yn canolbwyntio ar eu rolau a chwmpas eu cyfrifoldebau ac yn rhoi amlinelliad bras iddynt o’r cyd-destun cyfreithiol y bydd llywodraethwyr yn gweithredu ynddo. Bydd deall y fframwaith hwn yn rhoi i lywodraethwyr newydd yr anogaeth a’r hyder i allu chwarae rhan lawn a gweithredol ym mhenderfyniadau’r corff llywodraethu.

Hyfforddiant i gadeiryddion llywodraethwyr yng Nghymru
Mae’r hyfforddiant i gadeiryddion cyrff llywodraethu yn canolbwyntio ar arwain ac ar gynnal perthynas effeithiol â phartneriaid allweddol, h.y. penaethiaid, clercod cyrff llywodraethu a’r awdurdod lleol, ac yn rhoi i gadeiryddion cyrff llywodraethu y sgiliau sydd eu hangen i redeg corff llywodraethu effeithlon ac effeithiol ac i gydweithio â phenaethiaid, a’u herio, er mwyn codi safonau.

Hyfforddiant i lywodraethwyr ysgol yng Nghymru ar ddeall data ysgolion
Bydd yr hyfforddiant ar ddata perfformiad ysgolion yn helpu llywodraethwyr i ddeall beth y mae’r data ysgolion yn ei olygu i’w hysgolion a sut y maent yn cymharu ag ysgolion mewn sefyllfa ac amgylchiadau tebyg, a bydd yn eu helpu i nodi’r camau y mae angen eu cymryd i wella perfformiad. Bydd dealltwriaeth o ddata ysgolion yn rhoi i lywodraethwyr yr hyder sydd ei angen i gymryd rhan yn nhrafodaethau’r corff llywodraethu ar wybodaeth yn ymwneud â data, a’r hyder i ofyn cwestiynau priodol a threiddgar.

Hyfforddiant ar gyfer clercod cyrff llywodraethu yng Nghymru
Mae’r hyfforddiant i glercod yn canolbwyntio i raddau helaeth ar eu rôl o ran cynorthwyo cyrff llywodraethu, cadeiryddion cyrff llywodraethu a phenaethiaid, fel y nodir yn Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005. Mae cynnwys y rhaglen hyfforddi i fod i roi gwell dealltwriaeth i glercod o’u rolau ac o effaith hyn ar waith y corff llywodraethu, yn enwedig eu perthynas â chadeiryddion cyrff llywodraethu a phenaethiaid.

Cyhoeddwyd: 20/09/2013

Sylwadau

Ychwanegu sylw