Canllaw ar y Gyfraith i Lywodraethwyr Ysgolion

Canllaw i’r gyfraith yw’r cyhoeddiad hwn i’ch cynorthwyo i fod yn llywodraethwr effeithiol. Bwriedir iddo gael ei ddefnyddio fel cyfeirlyfr ar adegau pan fyddwch chi angen cyngor. Mae’r penodau yn y Canllaw hwn yn annibynnol a gellir eu darllen mewn unrhyw drefn.

Dylai pob llywodraethwr ysgol wybod a deall ei swyddogaethau a’i gyfrifoldebau cyfreithiol a sut y mae’r rhain yn cyd-fynd â chyfrifoldebau’r pennaeth, yr Awdurdod Lleol a Llywodraeth Cymru. Dylai hefyd wybod beth yw ei gyfrifoldebau mewn perthynas â phartïon eraill megis sefydliadau ac awdurdodau esgobaethol, lle y bo hynny’n briodol.

Er bod hwn yn ganllaw cynhwysfawr, mae angen i chi ychwanegu at eich gwybodaeth drwy ddigwyddiadau hyfforddiant i lywodraethwyr a drefnir gan eich Awdurdod Lleol neu Lywodraethwyr Cymru. Mae canllawiau a chyhoeddiadau eraill ar gael gan eich awdurdod lleol a Llywodraethwyr Cymru. Mae Canolfan Cymru Gyfan ar gyfer Hyfforddi Llywodraethwyr ac Ymchwil hefyd yn cyhoeddi Cadwyn. Cylchlythyr tymhorol yw hwn a gaiff ei anfon at bob ysgol. Mae Atodiad 2 o’r Canllaw yn cynnwys yr holl fanylion cyswllt ar gyfer y sefydliadau hyn.

Nodwch os gwelwch yn dda, er bod hwn yn ganllaw manwl, nid yw’n cymryd lle’r gyfraith a fydd yn cael blaenoriaeth bob tro.

CANLLAW AR Y GYFRAITH I LYWODRAETHWYR YSGOLION

Penodau’r Canllaw – mae 27 o benodau yn y canllaw hwn

 1. Cyflwyniad
 2. Cyrff Llywodraethu: Eu Pwerau, Eu Dyletswyddau a’u Cysylltiadau ag Eraill
 3. Cyfansoddiad Cyrff Llywodraethu
 4. Gweithdrefnau a Chyfarfodydd Cyrff Llywodraethu
 5. Yr Adroddiad Blynyddol a’r Cyfarfod Blynyddol â’r Rhieni
 6. Darparu Gwybodaeth
 7. Cymorth a Hyfforddiant i Lywodraethwyr
 8. Rheoli’r Gyllideb
 9. Cyfle Cyfartal a Llywodraethwyr Ysgol
 10. Staffio
 11. Y Cwricwlwm
 12. Cwynion a Chwythu’r Chwiban
 13. Plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol
 14. Derbyniadau
 15. Ymddygiad a Phresenoldeb
 16. Polisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion
 17. Codi Tâl am Weithgareddau Ysgol
 18. Safle’r Ysgol a Buddsoddiad Cyfalaf
 19. Newidiadau Trefniadol i’r Ysgol
 20. Ysgolion Newydd a Chyrff Llywodraethu Dros Dro
 21. Cydweithredu a Ffederaleiddio
 22. Y Flwyddyn Ysgol ac Amserau Sesiynau
 23. Arolygu
 24. Ysgolion sy’n Peri Pryder a Byrddau Gweithredol Dros Dro
 25. Iechyd, Diogelwch a Lles
 26. Rheoli Safleoedd Ysgolion a’r Defnydd Cymunedol Ohonynt
 27. Ysgolion Bro

Atodiad

 1. Polisïau a Dogfennau Eraill y mae gofyn i Gyrff Llywodraethu eu cael
 2. Cyfeiriadau Defnyddiol
 3. Geirfa
 4. Mynegai

Cyhoeddwyd: 15/07/2015