Gwrthsafiad a pharch - datblygu cydlyniant cymunedol 2015

Diben y canllawiau diweddaraf hyn, a’r adnodd sy’n gysylltiedig â nhw, yw cefnogi datblygu cydlyniant cymunedol ac atal eithafiaeth mewn ysgolion a lleoliadau addysgol eraill yng Nghymru.

Yn dilyn Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 sy’n cyflwyno dyletswydd ar ysgolion a cholegau, fel rhan o’u swyddogaeth, i roi sylw dyledus i’r angen i atal pobl rhag cael eu denu at derfysgaeth, cyhoeddodd Llywodraeth y DU y Prevent Duty Guidance: for England and Wales i’w defnyddio gan gyrff cyhoeddus penodol, gan gynnwys darparwyr addysg. Yn ogystal, cyhoeddodd Adran Addysg Llywodraeth y DU The Prevent Duty: advice for schools and childcare providers

Er mwyn cyd-fynd â hyn, mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi diweddaru canllawiau Gwrthsafiad a pharch’ a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011

Mae’r ddogfen newydd yn cynnwys cyngor ychwanegol ynghyd ag adnodd hunanasesu a fydd yn sicrhau bod ysgolion yng Nghymru’n gallu bodloni gofynion cyfreithiol Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015. Mae’r canllawiau yn cynnig cyngor clir ac ymarferol ac maent yn berthnasol i’r Cyfnod Sylfaen, a cyfnodau cynradd ac uwchradd, yn hytrach na chyfeirio at oedran penodol.

GWRTHSAFIAD A PHARCHDATBLYGU CYDLYNIANT CYMUNEDOL 2015

Cyhoeddwyd: 12/01/2016