Gwybodaeth i Lywodraethwyr Newydd

Rwyf wedi bod ­â diddordeb mewn Addysg erioed ac wedi bod eisiau gwirfoddoli fel Llywodraethwr. Doeddwn i ddim wedi sylweddoli pan ddechreuais i pa mor ddiddorol a boddhaol y gall y gwaith fod. Hoffwn annog rhagor o bobl i gymryd rhan; fel Llywodraethwr gallwch wneud gwahaniaeth go iawn ac mae’n hyfryd gweld sut y gall eich gwaith fod o fudd uniongyrchol i’r disgyblionJulie Barton, Llywodraethwr, Rhondda Cynon Taf

Croeso i lywodraethu ysgol!

Ein nod ydy sicrhau bod llywodraethwyr yn derbyn yr wybodaeth a’r gefnogaeth angenrheidiol i gyflawni eu rôl yn effeithiol ac yn hyderus. Mae hyn yn arwain at lywodraethu mwy effeithiol ac at gadw lywodraethwyr. Mae’n bwysig bod pob llywodraethwr newydd yn derbyn pecyn anwytho cynhwysfawr sy’n cynnwys amrediad o bynciau. Fel llywodraethwr newydd, o fis Medi 2013, bydd rhaid i chi mynychu gorfodol hyfforddiant anwytho a ddarperir gan eich Awdurdod Lleol / Consortia Rhanbarthol. Fe fydd yr hyfforddiant anwytho yn edrych ar y pedwar maes allweddol canlynol:

 • Rolau gwahanol ac ategol llywodraethwyr;
 • Rolau a chyfrifoldebau allweddol llywodraethwyr;
 • Sut i fod yn llywodraethwr effeithiol;
 • Lle i gael rhagor o gymorth a hyfforddiant.

Efallai y cewch gyfle i gyfarfod cadeirydd y llywodraethwyr a’r pennaeth cyn mynychu eich cyfarfod cyntaf. Mae’n arfer da i lywodraethwyr newydd dderbyn ‘pecyn anwytho’ gan yr ysgol, all gynnwys y canlynol:

 • Dyddiadau cyfarfodydd y corff llywodraethu yn y dyfodol;
 • Rhestr o aelodau a chyfrifoldebau’r corff llywodraethu h.y. aelodau pwyllgorau, llywodraethwyr cyswllt ayyb;
 • Manylion am sut i gysylltu gyda’r ysgol;
 • Manylion am bwyllgorau’r corff llywodraethu a’u cylch gorchwyl;
 • Copïau o gofnodion dau gyfarfod olaf y corff llywodraethu;
 • Ymweliadau llywodraethwyr i bolisi’r ysgol;p
 • Copi o adroddiad cyllideb diweddaraf;
 • Adroddiad diweddaraf y pennaeth i’r corff llywodraethu;
 • Llawlyfr yr ysgol;
 • Rhestr o aelodau staff a’u cyfrifoldebau;
 • Adroddiad Blynyddol i Rieni diweddaraf;
 • Adroddiad Arolwg a Chynllun Gweithredu diweddaraf;
 • Cynllun Datblygu / Gwelliant yr Ysgol;
 • Adroddiad Hunan Werthuso’r Ysgol;
 • Amserlen gwyliau / calendr digwyddiadau cyfredol yr ysgol.

Mae yna ddogfennau eraill defnyddiol all eich helpu yn eich rôl fel llywodraethwr, er enghraifft:

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â’ch Swyddog Cefnogi Llywodraethwyr neu llinell gymorth Llywodraethwyr Cymru ar 0845 60 20 100 (pob galwad ar gyfradd leol). Mae’r llinell gymorth ar gael 9.00am – 8.00pm dyddiau’r wythnos. Mae rhagor o wybodaeth am y llinell gymorth ar gael yma

Cyhoeddwyd: 17/02/2016