Adroddiad Cynhadledd Rhanbarthol Gogledd a Phowys Cymru - Chwefror 2016

Mynychodd llywodraethwyr ysgolion ledled Gogledd Cymru a Phowys gynhadledd ardderchog ar Ysgolion Hunan Welliant ar dydd Iau 11 Chwefror 2016 yn Nhy Menai, Bangor.

Trafododd amrediad o siaradwyr o GwE, Awdurdod Lleol Gwynedd, Estyn, Cyngor Celfyddydau Cymru ac ymarferwyr ysgolion fanteision a heriau cefnogaeth ysgol i ysgol a dullai gweithio cydweithredol.

Esboniodd yr Athro Graham Donaldson o Brifysgol Glasgow y rhesymeg y tu ôl i’r angen i ddiwygio’r cwricwlwm a’r achos dros newid yng Nghymru. Cafwyd trosolwg gan yr Athro Donaldson o argymhellion ‘Dyfodol Llywddiannus’ ar gyfer y datblygiad a fydd yn creu Cwricwlwm i Gymru, Cwricwlwm am Oes

Cafwyd cyflwyniadau hefyd ar gefnogi addysg Plant sy’n Derbyn Gofal a’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol. Daeth y gynhadledd i ben gyda stori bywyd go iawn taith ysgol a chorff llywodraethu – yn mynd o dda i ardderchog.

Cliciwch isod i weld y cyflwyniadau ar y diwrnod:

Arwyn Thomas, Pennaeth Addysg, Gwynedd

Huw Foster Evans, Rheolwr Gyfarwyddwr, GwE

Yr Athro Graham Donaldson, Cadeirydd, Y Gr?p Cynghori Annibynnol

Nia Richards, Arweinydd Rhanbarthol, Cyngor Celfyddydau Cymru

Liz Counsell, AEM, Estyn

Rob Jewell, Arweinydd Strategol Rhanbarthol Plant Mewn Angen a Grwpiau Bregus, GwE

Ray Wells, Cadeirydd y Llywodraethwyr, Ysgol Uwchradd Elfed

Gwerthusiad o’r Gynhadledd – enghreifftiau o sylwadau:

 • Cynhadledd ardderchog yn cynnig arweiniad da ar gyfer datblygiadau a chefnogaeth i lywodraethu yn y dyfodol
 • Wedi dysgu llawer mwy, diolch
 • Fe fydd yn ein helpu i baratoi a bod yn fwy ymwybodol o’r cwricwlwm newydd
 • Ardderchog!
 • Mae’r digwyddiad yma wedi rhoi cyfle inni rwydweithio a chael gwybodaeth werthfawr ar sut i ddefnyddio’r wybodaeth i symud ynlaen
 • Ansawdd Llywodraethwyr Cymru drwyddo draw
 • Wedi mwynhau’r diwrnod – diolch
 • Effaith gadarnhaol – nifer o syniadau a gwybodaeth i’w cyflwyno i’m cyd lywodraethwyr
 • Roedd pob sesiwn yn werthfawr gan fy hysbysu o faterion a datblygiadau mewn addysg
 • Diolch am drefnu cynhadledd ddefnyddiol iawn
 • Ysbrydoledig ac adeiladu hyder yn wyneb heriau sylweddol
 • Darlun gwerthfawr o ddatblygiadau cyfredol mewn addysg yng Nghymru a fydd yn llywio trafodaethau a gweithredu mewn ysgolion
 • Llongyfarchiadau ar gyflwyno siaradwyr ardderchog – digwyddiad cofiadwy
 • Fel llywodraethwr newydd rwyf wedi cael fy ysbrydoli ac wedi cael hyder

Cyhoeddwyd: 18/02/2016

Sylwadau

Ychwanegu sylw