Adroddiad Cynhadledd Genedlaethol 2016 - Hunan Werthuso: Datblygu Rhagoriaeth

Daeth llywodraethwyr ysgolion ar draws Cymru i gynhadledd ardderchog ar Hunan Werthuso: Datblygu Rhagoriaeth ar ddydd Iau, 10 Mawrth 2016 yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Cafwyd diweddariadau gan amrediad o siaradwyr ysbrydoledig yn cynnwys y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Prif Arolygydd Ei Mawrhydi a Chomisiynydd Plant Cymru ar fentrau addysg ac archwilio manteision hunan werthuso cyrff llywodraethu.

Fe wnaeth Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes Caerdydd hefyd annerch y gynhadledd a chafwyd cyflwyniadau gan Cyngor y Gweithlu Addysg ac FFT.

Cafwyd cyflwyniad ardderchog hefyd gan ddisgyblion o Ysgol Gynradd Rhymni am y gwaith y maen nhw wedi bod yn ei wneud ar y cyd gyda Theatr Frenhinol Shakespeare – rhywbeth gwych i’n hatgoffa pam ein bod yn llywodraethwyr!

Yn ystod y dydd cynhaliwyd ymarferiad ymgynghori hefyd ar y Templed Hunan Werthuso Cenedlaethol drafft i lywodraethwyr ysgolion.

Cliciwch isod ar y dolenni i weld y cyflwyniadau ar y diwrnod:

Huw Lewis AC, Gweinidog Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru

Huw Lewis – Sesiwn Holi ac Ateb

Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd Ei Mawrhydi, Estyn

Nick Batchelar, Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes, Awdurdod Lleol Caerdydd (dim cyflwyniad)
Siaradodd Nick Batchelar gyda llywodraethwyr am y rôl ‘atebolrwydd’ gan roi diweddariad ar waith cyrff llywodraethu yn yr ALl. Esboniodd bod cyrff llywodraethu wedi cael eu hannog i berchnogi eu prosesau gwneud penderfyniadau. Pwysleisiodd hefyd bwysigrwydd y cysylltiadau gyda’r gymuned leol a’r angen am gefnogaeth a grymusiad cyrff llywodraethu.

Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Hayden Llewellyn, Prif Weithredwr, Cyngor y Gweithlu Addysg

Paul Charman

Gwerthusiad o’r Gynhadledd – enghreifftiau o’r sylwadau:

 • Gwneud i chi feddwl;
 • Gwell dealltwriaeth o’r rôl. Mwy o syniadau i herio a chefnogi arweinwyr;
 • Effaith sylweddol, pynciau cwbl berthnasol;
 • Digwyddiad wedi’i gyflwyno a’i drefnu yn dda – teimlad proffesiynol yn gyffredinol. Diolch;
 • Cynhadledd ardderchog, diolch;
 • Rhoi digon imi feddwl amdano, awgrymiadau a syniadau i fynd yn ôl;
 • Roedd cynnwys plant yn y gynhadledd yn ardderchog – ein hatgoffa pam ein bod yn llywodraethwyr;
 • Cynhadledd werthfawr a gwerth chweil;
 • Mwynhau’r digwyddiad yn fawr, roedd pob siaradwr yn hynod o ddiddorol;
 • Y gynhadledd gyda’r mwyaf o wybodaeth imi fod ynddi;
 • Diolch am gynhadledd ardderchog – ysbrydoledig.

Cyhoeddwyd: 15/03/2016