Rhestr o Chanllawiau Llywodraeth Cymru

ADRODD AM GAMYMDDWYN AC ANGHYMHWYSTRA YN Y GWASANAETH ADDYSG

AGOR YSGOLION MEWN TYWYDD GWAEL EITHAFOL

AILYSGRIFENNU’R DYFODOL: CODI UCHELGAIS A CHYRHAEDDIAD YN YSGOLION CYMRU

ARWEINIAD I GYRFF LLYWODRAETHU YNGHYLCH CODI TÂL AM WEITHGAREDDAU YSGOL

BRECWAST AM DDIM MEWN YSGOLION CYNRADD: CANLLAWIAU STATUDOL

BWYTA’N IACH MEWN YSGOLION A GYNHELIR: CANLLAWIAU STATUDOL

CADW DYSGWYR YN DDIOGELRÔL AWDURDODAU LLEOL, CYRFF LLYWODRAETHU A PHERCHNOGION YSGOLION ANNIBYNNOL O DAN DDEDDF ADDYSG 2002

CANLLAW AR Y GYFRAITH I LYWODRAETHWYR YSGOLION

CANLLAWIAU AR ADDYSG RHYW A PHERTHNASOEDD

CANLLAWIAU AR GYFER ADDYSG CAMDDEFNYDDIO SYLWEDDAU

CANLLAWIAU AR GYFER CYRFF LLYWODRAETHU AR BOLISÏAU GWISG YSGOL AC EDRYCHIAD DISGYBLION

CANLLAWIAU AR SEFYDLU TREFNIADAU CONSORTIA YSGOLION/SEFYDLIADAU ADDYSG BELLACH

CANLLAWIAU I GYRFF LLYWODRAETHU AR SEFYDLU A GWEITHREDU CYNGHORAU

CANLLAWIAU I YSGOLION AC AWDURDODAU LLEOL AR WEITHREDU GWEITHDREFNAU EFFEITHIOL I DDISGYBLU A DISWYDDO STAFF

CEFNOGI DYSGWYR AG ANGHENION GOFAL IECHYD

CODI TÂL AM FWYD A DIOD A DDARPERIR MEWN YSGOLION A GYNHELIR

COD TREFNIADAETH YSGOLION

CYFARFODYDD RHIENI: CANLLAWIAU STATUDOL AR GYFER CYRFF LLYWODRAETHU YSGOLION A GYNHELIR YNG NGHYMRU YNGHYLCH Y DDYLETSWYDD I GYNNAL CYFARFODYDD GYDA RHIENI

CYMUNEDAU DYSGU PROFFESIYNOL

CYNLLUNIAU DATBLYGU YSGOLION

CYNNWYS A CHYNORTHWYO DISGYBLION

DERBYN I YSGOLION AC APELAU DERBYN I YSGOLION

DIOGELU GWYBODAETH FIOMETRIG MEWN YSGOLION A SEFYDLIADAU ADDYSG BELLACH

DIOGELU PLANT MEWN ADDYSGCANLLAWIAU AR GYFER YMDRIN Â HONIADAU O GAM-DRIN A WNEIR YN ERBYN ATHRAWON A STAFF ERAILL

GWAHARDD O YSGOLION AC UNEDAU CYFEIRIO DISGYBLION

GWEITHDREFNAU AR GYFER ADRODD AR ACHOSION O GAMYMDDWYN AC ANGHYMWYSTRA YN Y GWEITHLU ADDYSG YNG NGHYMRU

GWEITHDREFNAU CHWYTHU’R CHWIBAN MEWN YSGOLION A PHOLISI ENGHREIFFIOL

GWEITHDREFNAU CWYNO CYRFF LLYWODRAETHU YSGOLION

HYFFORDDIANT GORFODOL I LYWODRAETHWYR / CLERCOD

HYSBYSIADAU COSB AM GOLLI’R YSGOL YN RHEOLAIDD

MEDDWL YN GADARNHAOL: IECHYD A LLES EMOSIYNOL MEWN YSGOLION A LLEOLIADAU BLYNYDDOEDD CYNNAR

MEDRUSRWYDD PENAETHIAIDCANLLAWIAU I YSGOLION

MEDRUSRWYDD STAFF ADDYSGU MEWN YSGOLIONCANLLAWIAU I YSGOLION

MYNEDIAD I ADDYSG A CHYMORTH I BLANT A PHOBL IFANC AG ANGHENION MEDDYGOL

MODEL CENEDLAETHOL AR GYFER GWEITHIO’N RHANBARTHOL

ODI UCHELGAIS A CHYRHAEDDIAD ADDYSGOL PLANT SY’N DERBYN GOFAL

PARCHU ERAILL: CANLLAWIAU GWRTH-FWLIO 2011

PECYN CYMORTH YMGYSYLLTU Â’R GYMUNED A THEULUOEDD I YSGOLION

PROSBECTYSAU YSGOLION CANLLAWIAU AR GYFER PENAETHIAID A CHYRFF LLYWODRAETHOL

PROSES FFEDEREIDDIO YSGOLION A GYNHELIR YNG NGHYMRU

RHEOLIADAU YSGOKION A GYNHELIR (CYTUNDEBAU PARTNERIAETH) (CYMRU) 2007

RHEOLI PERFFORMIAD I BENAETHIAID, ATHRAWON AC ATHRAWON DIGYSWLLT

RHEOLI PRESENOLDEB GWEITHLU YSGOLION YN EFFEITHIOL

SAFONAU PROFFESIYNOL GYFER ADDYSGU AC ARWEINYDDIAETH

SYSTEM GENEDLAETHOL AR GYFER CATEGOREIDDIO YSGOLION

TOILEDAU YSGOL: CANLLAW ARFER DA AR GYFER YSGOLION YNG NGHYMRU

Y GRANT AMDDIFADEDD DISGYBLION A’R GRANT AMDDIFADEDD DISGYBLION BLYNYDDOEDD CYNNAR

YMYRIAD DIOGEL AC EFFEITHIOLDEFNYDDIO GRYM RHESYMOL A CHWILIO AM ARFAU

YSGOLION BRO

YSGOLION SY’N ACHOSI PRYDERCANLLAWIAU STATUDOL I YSGOLION AC AWDURDODAU LLEOL

Cyhoeddwyd: 21/06/2016