Archwiliad Sgiliau Llywodraethwr

Diwygiedig – Medi 2017

Mae archwiliad yn ddull defnyddiol o asesu sgiliau, gwybodaeth a phrofiad eich corff llywodraethu.

Dylai cyrff llywodraethu ddefnyddio canlyniadau’r archwiliad sgiliau i’w helpu nhw i adnabod unrhyw sgiliau a gwybodaeth y maen nhw eu hangen i gyflawni eu swyddogaethau – yn enwedig eu swyddogaethau craidd – yn effeithiol. Mae’r corff llywodraethu yn dîm, a diben yr archwiliad sgiliau yma ydy sicrhau bod pob un o’r sgiliau yma gan o leiaf un llywodraethwr.

Os oes yna unrhyw fylchau gellir llenwi’r rhain pan yn recriwtio llywodraethwyr newydd neu wrth hyfforddi’r llywodraethwyr presennol. Y diben ydy galluogi holl aelodau’r corff llywodraethu i nodi eu sgiliau a’u profiad, allai ddeillio o’u bywydau proffesiynol neu bersonol.

Y sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol ydy’r rhai hynny sydd yn galluogi’r llywodraethwyr i ofyn y cwestiynau cywir, dadansoddi data a chael trafodaethau penodol sy’n creu atebolrwydd cadarn i arweinwyr yr ysgol.

Amlygir unrhyw ‘fylchau’ ac mae rhaglenni hyfforddi a recriwtio yn y dyfodol yn cyd-fynd gyda gofynion cyrff llywodraethu a llywodraethwyr unigol.

Cyhoeddwyd: 11/07/2016