Adroddiad y CCB a Chyflwyniad - Medi 2017

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Llywodraethwyr Cymru yn y Ganolfan Adnoddau Cyfryngau, Llandrindod ar ddydd Iau 21 Medi 2017. Gwahoddwyd Cymdeithasau Llywodraethwyr Lleol a grwpiau ar draws Cymru i anfon cynrychiolwyr.

Derbyniodd a chymeradwyodd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol adroddiad blynyddol y corff a’r cyfrifon archwiliedig am y cyfnod 1 Ebrill 2016 – 31 Mawrth 2107.

Roedd y prif eitemau ar gyfer trafodaeth yn y CCB yn canolbwyntio ar y cynigion a gyflwynwyd o flaen llaw, gan gymdeithasau llywodraethwyr, ar gyfer eu hystyried:

 1. Cwricwlwm newydd i Gymru a’r amserlenni
 2. Canllaw ar y defnydd o gyfryngau cymdeithasol
 3. Rôl llywodraethwyr ysgolion mewn Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon
 4. Y defnydd o’r Grant Datblygu Disgyblion
 5. Treth Prentisiaethau yn daladwy gan ysgolion
 6. Cyllido fesul disgybl yng Nghymru
 7. Canllaw i ysgolion ar dangyflawniad bechgyn
 8. Fformiwla ar gyfer cyllid i addysg yng Nghymru
 9. Diogelu hyfforddiant i lywodraethwyr
 10. Mesur Tribiwnlys Anghenion Dysgu Ychwanegol ac Addysg (Cymru) a rôl llywodraethwyr ysgolion

Cytunodd y cynrychiolwyr gyda’r cynigion ac fe’u hanfonwyd at Lywodraeth Cymru i dderbyn eu hymateb.

Cafwyd cyflwyniad gan Liz Counsell, AEM, Estyn ar y trefniadau anwytho newydd o fis Medi 2017.

Cyflwynodd Ieuan Williams o Cynnal (cwmni sydd yn darparu cefnogaeth TGC i ysgolion yng ngogledd Cymru) wybodaeth bellach i’r cynrychiolwyr ar y datblygiad newydd cyffrous ar gyfer y templed hunanwerthuso cenedlaethol i gyrff llywodraethu. Mae Cynnal wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Llywodraethwyr Cymru a Swyddogion Cefnogi Llywodraethwyr yng ngogledd Cymru, i ddatblygu porth hunanwerthuso ar-lein yn seiliedig ar y templed hunanwerthuso cenedlaethol i wella a chefnogi gwaith cyrff llywodraethu. Am ragor o wybodaeth am hyn cysylltwch yn uniongyrchol os gwelwch yn dda gyda Ieuan ar Ieuan@cynnal.co.uk

Gweler isod rhywfaint o adborth o’r diwrnod – Sut y bydd y digwyddiad yn effeithio ar eich rôl fel llywodrawethwr?

 • defnyddiol sgwrsio gyda llywodraethwyr eraill a chlywed eu barn. Diddorol gweld y pryderon a’r problemau sydd yn effeithio ar lywodraethwyr mewn ardaloedd eraill yng Nghymru;
 • fel darparydd gwybodaeth i weddill ein llywodraethwyr a gwella fy ngwybodaeth a’m dysgu fy hun mae’n amlwg. Gwybodaeth ddefnyddiol o rwydweithio;
 • dysgu rhagor – yn enwedig mewn rhai meysydd holl bwysig. Wedi fy ngrymuso i herio a gofyn cwestiynau;
 • mewnbwn Estyn yn neilltuol o ddefnyddiol o bersbectf unigol;
 • gwell gwybodaeth a gwell llywodraethiant;
 • llawn gwybodaeth, gobeithio y bydd yr hunanwerthusiad ar-lein yn cyrraedd de Cymru yn fuan, mae’n edrych yn ardderchog;
 • cyflwyniad da, llawer o gamau gweithredu wedi’u hamlygu;
 • fe fydd yn fy helpu i fod yn fwy gwybodus, yn fwy hyderus ac yn fwy mentrus;
 • fe fyddaf yn adrodd yn ôl i’r corff llywodraethu gyda chyflwyniad;
 • cyfarwyddiadau da ar gyfer CIF a hunanwerthusiad llywodraethwyr. Roedd y cyfnod amser cinio yn ddefnyddiol hefyd gyda llywodraethwyr eraill o ranbarthau eraill yng Nghymru, i gymharu profiadau ac amgylcheddau;
 • rhoi ffocws cryf i’m gwaith fel cadeirydd. Fforwm ardderchog yn yr ysgol a rôl llywodraethwyr yn yr ysgol;
 • edrych ymlaen at ddefnyddio’r offeryn hunanwerthuso llywodraethwyr;
 • darparu llawer o fanylion ar y disgwyliadau o gyrff llywodraethu yn ystod arolwg Estyn;
 • roedd y nifer mawr o gynigion yn amlygu’r materion allweddol sy’n wynebu llywodraethwyr;
 • rhoi gwybodaeth glir am newidiadau yn y dyfodol ac fe fydd yn gymorth i baratoi’r ysgol ar gyfer arolwg;
 • dilyn yr adolygiad hunanwerthuso gyda’r corff llywodraethu llawn a’r clerc. Annog y clerc i ystyried gwobr y clerc.

Cyhoeddwyd: 22/09/2017