Hunan Werthuso Corff Llywodraethu Cenedlaethol

Diwygiwyd Medi 2017

Mae’r templed Hunanwerthuso Corff Llywodraethu Cenedlaethol nawr wedi cael ei addasu i adlewyrchu fframwaith arolygu Estyn Mae’r templed yn cyfeirio at y 5 maes arolygu newydd:

  • Rhan B – Pa mor dda ydy safonau?
  • Rhan C – Pa mor dda ydy llesiant ac agweddau tuag at ddysgu?
  • Rhan D – Pa mor dda ydy profiadau addysgu a dysgu?
  • Rhan E – Pa mor dda ydy gofal, cefnogaeth ac arweiniad?
  • Rhan F – Pa mor dda ydy arweinyddiaeth a rheolaeth?

O ganlyniad i hyn mae yna rhai newidiadau i’r testun yn y templed.

Mae CYNNAL (cwmni sydd yn darparu cefnogaeth TGC i ysgolion yng ngogledd Cymru) mewn partneriaeth gyda Llywodraethwyr Cymru a Swyddogion Cefnogi Llywodraethwyr yng ngogledd Cymru, wedi datblygu porth hunanadolygu ar-lein yn seiliedig ar y templed hunanwerthuso cenedlaethol. Mae hon yn fenter gyffrous i wella a chefnogi gwaith cyrff llywodraethu. Am ragor o wybodaeth cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Ieuan ar Ieuan@cynnal.co.uk

Neges gan y Cadeirydd

Mae’n bleser gennyf gyflwyno’r templed Hunan Werthuso Cenedlaethol sydd wedi’i ddylunio i gefnogi a herio cyrff llywodraethu ar draws Cymru.

Mae disgwyl cynyddol i gyrff llywodraethu fod wrth galon cynllunio strategol, gan weithio’n agos gyda’r pennaeth a’r uwch dîm arwain. Mae’r templed hwn yn offeryn i’ch cynorthwyo chi ac arweinwyr eich ysgol i:

  • gwella effeithlonrwydd y corff llywodraethu;
  • gweithredu, asesu ac adolygu dulliau i gyflawni’r gwelliant yma; a
  • dangos sut y mae llywodraethu ysgol yn effeithiol yn arwain at wella safonau mewn addysg a llesiant.

Mae’n ymwneud hefyd gyda dathlu’r gwaith yr ydych yn ei wneud. Fe fydd yn eich helpu i ganolbwyntio ar sut yr ydych wedi gwneud gwahaniaeth, ac yn parhau i wneud hynny. Rydym yn ymwybodol bod nifer o gyrff llywodraethu yn ymgysylltu yn llawn mewn adolygiad o adroddiad hunan werthuso eu hysgolion, sydd yn nodi cryfderau a meysydd gwelliant yn yr ysgol. Fe fydd y templed newydd yma yn ategu adroddiad hunan werthuso’r ysgol trwy ganolbwyntio ar effeithlonrwydd rolau a chyfrifoldebau llywodraethwyr. Mae’n gofyn i lywodraethwyr ystyried os oes ganddyn nhw ddigon o wybodaeth ac arbenigedd ym mhob agwedd o’u cyfrifoldebau ac os ydyn nhw’n cyflawni eu dyletswyddau statudol yn effeithiol ac effeithlon. Fe fydd adroddiad hunan werthuso’r ysgol yn hanfodol mewn cynorthwyo’r corff llywodraethu i gwblhau asesiad o’u heffeithlonrwydd eu hunain. Gall y broses fod yn ddefnyddiol o ran esbonio rolau a chyfrifoldebau’r corff llywodraethu a’r pennaeth.

Mae yna enghraifft o broses werthuso ‘gyflym’ yn Atodiad A ac efallai y bydd y llywodraethwyr yn dymuno llenwi hwn cyn symud ymlaen at y fersiwn manylach. Mewn gwirionedd rydym yn gwybod y bydd nifer o gyrff llywodraethu yn parhau i ddefnyddio hwn i ategu eu hasesiad cyffredinol gan ddefnyddio’r ddogfen gyflawn.

Cyn hir fe fydd enghraifft ar wefan Llywodraethwyr Cymru o asesiad wedi’i gwblhau i ddangos y mathau o dystiolaeth y mae cyrff llywodraethu yn ei ddefnyddio.

Rydym yn gobeithio y bydd y templed a’r nodiadau canllaw yn ddefnyddiol i chi wrth ddatblygu eich rôl gefnogi a herio. Fe fyddem yn croesawu unrhyw adborth ar y gwaith hwn, yn enwedig os oes gennych enghreifftiau o arfer da yr hoffech eu rhannu.

Fe fyddem yn ddiolchgar pe byddech yn llenwi’r ffurflen hon gyda’r ddolen hon i’n galluogi i gysylltu â chi.

Rhan A – Mae’r ‘Paratoi ar gyfer Hunan Werthuso – Gwirio Dogfennaeth a Gofynion Statudol’, mae canllaw a gwybodaeth i’ch cynorthwyo gyda’r adran hon ar gael yma

USERNAME: selfeval

PASSWORD: wales