Llawlyfr

Please note the handbook is no longer being updated.

Mae Llywodraethwyr Cymru yn ymroddedig i gefnogi llywodraethu ysgolion yn effeithiol ac i ddatblygiad personol llywodraethwyr yng Nghymru. Gobeithir felly y bydd yr wybodaeth a gynhwysir yn y llawlyfr hwn yn eich helpu i gyflawni eich rôl a’ch cyfrifoldebau fel llywodraethwr.

Rhan 1 Tymor y Gwanwyn 2017

 1. Beth yw llywodraethwr?
 2. Categorïau o lywodraethwyr ac ysgolion
 3. Cefnogaeth a hyfforddiant
 4. Beth ydw i angen ei wybod?
 5. Sut mae llywodraethwyr yn cyflawni eu cyfrifoldebau?
 6. Beth yn union mae llywodraethwyr yn ei wneud – y rôl atebol

Rhan 2 Tymor y Gwanwyn 2017

 1. Cyfrifoldebau corfforaethol y corff llywodraethu
 2. Rôl y cadeirydd
 3. Beth i’w ddisgwyl mewn cyfarfod llywodraethwyr
 4. Agenda a chofnodion
 5. Cyfrinachedd
 6. Pwyllgorau
 7. Beth ellir ei ddirprwyo
 8. Cydweithredu a ffederasiwn
 9. Goroesi’ch cyfarfod llywodraethwyr cyntaf (ar gyfer llywodraethwyr newydd)
 10. Cyfarfodydd effeithiol o’r corff llywodraethu
 11. Digwyddiadau neu gyfrifoldebau llywodraethwyr sydd angen sylw blynyddol
 12. Adroddiad Blynyddol Llywodraethwyr i Rieni

Rhan 3

 1. Tri prif rôl y corff llywodraethu
 2. Ydy eich ysgol yn effeithiol?
 3. Am ba dystiolaeth yr ydym yn chwilio?
 4. Ydy pob rhan o’r ysgol yn perfformio cystal â’i gilydd?
 5. A ellir mesur popeth pwysig?
 6. Cynllun Datblygu Ysgol (CDY)
 7. Adroddiad Hunan-Werthuso Ysgol
 8. Pa mor effeithiol yw’r corff llywodraethu? – Mai 2016

Rhan 4 Hydref 2017

 1. Materion personél
 2. Recriwtio a dethol
 3. Gweithdrefnau cwyno, disgyblu/diswyddo a gallu
 4. Adolygiad blynyddol o dâl penaethiaid
 5. Sut i ddelio gyda chwyn
 6. Y corff llywodraethu a chyllideb yr ysgol
 7. Y cwricwlwm
 8. Arolwg ysgol
 9. Ymddygiad disgyblion
 10. Cynghorau ysgol – cyfranogiad y disgyblion

Rhan 5

 1. Awdurdodau Lleol
 2. Consortia Rhanbarthol
 3. Cyfarwyddwyr Addysg Esgobaethol
 4. Gwybodaeth cyswllt defnyddiol
 5. Adnoddau
 6. Cyhoeddiadau Llywodraethwyr Cymru
 7. Gwasanaethau a ddarperir gan Llywodraethwyr Cymru
 8. Chwalu’r Jargon