Sir Fflint

Cadeirydd
Terry O’Marah

Cynrychiolydd ar Bwrdd Llywodraethwyr Cymru
Terry O’Marah

Clerc i’r Gymdeithas
Kim Brookes (Rheolwr Llywodraethu Ysgolion, Cyngor Sir y Fflint)

Crynodeb
Fel rheol mae ‘r Gymdeithas yn cyfarfod unwaith bob tymor ysgol. Mae gan pob ysgol yn yr awdurdod lleol hawl i gael cynrychiolwyr yn y cyfarfodydd hyn. Cynhelir y CCB yn ystod Tymor yr Hydref ac mae gan pob ysgol sydd yn bresennol bleidlais i ethol swyddogion ( cadeirydd ac is-gadeirydd) a chynrychiolwyr llywodraethwyr ar Fforwm Cyllideb yr awdurdod lleol.

Yn y cyfarfodydd tymhorol mae’r eitemau sefydlog ar yr agenda’n cynnwys:

  1. gwybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraethwyr Cymru;
  2. adroddiadau gan lywodraethwyr sy’m mynychu’r Fforwm Cyllideb a’r Pwyllgor Craffu
  3. adborth gan y cadeirydd a’r is-gadeiryadd am eu cyfarfodydd tymhorol gyda’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant;
  4. trafodaeth agored ar faterion y dylid eu codi gyda’r awdurdod lleol; ac
  5. awgrymiadau am weithgareddau a chyrsiau hyfforddi yn y dyfodol.

Mae’r Gymdeithas hefyd yn ceisio gwahodd siaradwyr gwadd i drafod materion o ddiddordeb cyfoes – yn aml swyddogion o’r awdurdod lleol. Mae’r Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes yn gyfrannwr cyson i’r cyfarfodydd hyn.

Caiff holl gyfarfodydd Cymdeithas Llywodraethwyr Sir y Fflint eu hysbysebu yn Rhaglen Ddatblygu Llywodraethwyr Ysgolion Sir y Fflint.

Gyda pwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu i fynychu?
Kim Brookes (Rheolwr Llywodraethu Ysgolion, Cyngor Sir y Fflint)
Neu e-bost: school.governors@flintshire.gov.uk

Cyfarfod Nesaf