Llinell Gymorth

Rhif llinell gymorth: 0845 60 20 100

Os ydych yn cysylltu â’r llinell gymorth gyda ffôn symudol, gallwch ddefnyddio’r rhif canlynol: 029 2054 1568

Mae llinell gymorth gyfrinachol Llywodraethwyr Cymru yn darparu cyngor annibynnol a chefnogaeth ar unrhyw bwnc yn ymwneud â llywodraethu ysgolion yng Nghymru, yn amrywio o gyfrifoldebau cyfreithiol, cyfarfodydd a gweithdrefnau pwyllgorau i osod targedau a rhagor.

Mae’r llinell gymorth ar gael o 9.00am tan 8.00pm yn ystod yr wythnos ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus Gwyliau Banc. Mae pob galwad i’r llinell gymorth ar raddfa leol ac mae gwasanaeth dwyieithog ar gael. Gweithredir y llinell gymorth gan dîm arbenigol o staff llinell gymorth a gwirfoddolwyr sydd yn lywodraethwyr ac fe’u cefnogir pan fo angen gan ymgynghorwyr cyfreithiol annibynnol sydd yn cael eu talu ar ran Llywodraethwyr Cymru. Darperir cefnogaeth a hyfforddiant parhaus trwy gyfrwng cyfarfodydd rheolaidd i bawb sydd yn cynorthwyo gyda’r llinell gymorth.

Efallai yr hoffech e-bostio eich ymholiad am lywodraethu ysgolion i

Newyddion Llinell Gymorth

Roedd y materion y gofynnwyd amlaf am gyngor arnynt yn ystod hydref 2016 yn cynnwys:

  • Gweithdrefnau cwynion
  • Penodi penaethiaid / dirprwy benaethiaid
  • Gweithdrefnau ar gyfer cyfarfodydd / cofnodion
  • Pwyllgorau / cylch gorchwyl
  • Hyfforddiant
  • Datgan diddordeb / Gadael cyfarfod
  • Gweithdrefnau disgyblu

*Os ydych chi wedi defnyddio’r gwasanaeth llinell gymorth cyn naill ai drwy ffonio neu gysylltu â ni drwy e-bost, byddem yn ddiolchgar pe baech yn gallu cymryd ychydig o funudau i gwblhau’r arolwg ar-lein. Cliciwch yma i gymryd y arolwg

Newyddion Llinell Gymorth a Wefan 2015-2016

Cyngor Cyfreithiol Annibynnol

Cefnogir y llinell gymorth gan gyngor cyfreithiol annibynnol a ddarperir gan Judicium Consulting Ltd. Er fod Llywodraethwyr Cymru yn falch o’i allu i ymateb yn awdurdodol i ymholiadau gan alwadau’r llinell gymorth ac e-byst, trwy gyfeirio at reoliadau statudol a chanllawiau sydd wedi eu cyhoeddi, mae canran cymharol fechan yn creu mwy o anhawster. Yn aml bydd yr ymholiadau hyn yn ymwneud ag amgylchiadau sydd ar ymylon y gyfraith neu lle y gall rheoliadau a chanllawiau ymddangos yn amwys. Gall Llywodraethwyr Cymru ael barn gyfreithiol annibynnol mewn amgylchiadau o’r fath ac felly darparu ymateb i alwyr sydd â sail gyfreithiol, pan fo hynny’n briodol.