Newyddion

ESDGC Governor Toolkit

Mae’r Pecyn Cymorth i Lywodraethwyr ynghylch Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth
Fyd-eang wedi’i ddatblygu gan Tracy Evans, Swyddog Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy Cyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili, ac Esther Foster, Swyddog Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan weithio mewn partneriaeth â Llywodraethwyr Cymru ac Unedau Cefnogi Llywodraethwyr a Llywodraethwyr o amryw awdurdodau lleol ledled Cymru.

Mae’r pecyn cymorth hwn wedi’i ddatblygu er mwyn darparu arweiniad I lywodraethwyr ysgol i’w galluogi i gefnogi eu hysgolion wrth iddynt ymdrin ag Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF).

Nod y pecyn cymorth hwn yw:

  • Codi proffil ADCDF ar lefel cyrff llywodraethu
  • Galluogi llywodraethwyr i feddwl a dysgu am themâu ADCDF yng nghyd-destun eu hysgol eu hunain
  • Darparu 10 man cychwyn ar gyfer ADCDF
  • Darparu rhai syniadau ar gyfer gweithredu mewn perthynas ag ADCDF
  • Helpu llywodraethwyr i ddeall y problemau sy’n gysylltiedig ag ADCDF yn eu hysgol
  • Darparu arweiniad ynghylch proses arolygu Estyn
  • Darparu rhai gweithgareddau syml er mwyn cymell llywodraethwyr i feddwl am ADCDF yn eu hysgol
  • Codi ymwybyddiaeth o’r amryw fentrau a chynlluniau gwobrwyo ym maes ADCDF sydd ar gael i ysgolion
  • Codi ymwybyddiaeth cyrff llywodraethu o ADCDF

CLICIWCH YMA AM Y PECYN CYMORTH

Sylwadau

Ychwanegu sylw