Newyddion

Wynebu’r her gyda’n gilydd (YGaTH)

Mae ymgysylltu teuluoedd gyda dysg eu plant yn ddull pwerus o godi safonau a llesiant mewn ysgolion. Mae’n hanfodol hefyd ar gyfer culhau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng dysgwyr o gefndiroedd cyfoethocach a thlotach.

Mae ysgolion sydd yn uchelgeisiol ac yn llwyddiannus yn cydnabod bod angen iddyn nhw ymgysylltu yn effeithiol gyda rhieni, gofalwyr a’r gymuned ehangach os ydyn nhw’n mynd i godi safonau a gwella llesiant dysgwyr.

Yng ngoleuni hyn mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi “Wynebu’r her gyda’n gilydd (YGaTH)” pecyn cymorth ymgysylltu teuluoedd a chymunedau i ysgolion yng Nghymru. Mae’r pwyslais ar ymgysylltu sydd yn helpu teuluoedd i gefnogi dysgu eu plant.

Mae’r pecyn cymorth hwn wedi’i ddylunio i ddarparu cefnogaeth ymarferol i ysgolion yng Nghymru i’w helpu i ddatblygu a chryfhau eu hymagwedd tuag at ymgysylltu gyda’r gymuned a theuluoedd (YGaTH) a hefyd helpu ysgolion i gwrdd â gofynion ar gyfer cynlluniau datblygu ysgol (CDY) a’r safonau ar gyfer gweithio mewn partneriaeth sydd wedi’u gosod gan Estyn.

Mae’r pecyn cymorth wedi’i strwythuro o amgylch 5 thema:

  1. Arweinyddiaeth ar gyfer system sydd yn gwella ei hun: Cefnogaeth ymarferol i arweinwyr ysgolion i’w helpu i sefydlu ymgysylltiad â’r gymuned a theuluoedd yn ethos yr ysgol. Myfyrio ar arfer cyfredol a nodi cynlluniau i’r dyfodol yng nghynllun datblygu’r ysgol
  2. Sefydlu dull ysgol gyfan: Sut i adeiladu capasiti’r ysgol ar gyfer ymgysylltu.
  3. Croesawu ysgolion i ymgysylltu gyda’r ysgol: Sut i oresgyn rhwystrau i ymgysylltu, cynnwys teuluoedd sydd yn rhyngweithio gyda’r ysgol yn llai aml neu sydd ag anghenion sydd yn fwy anodd i’w cyrraedd.
  4. Helpu teuluoedd i gefnogi dysg eu plentyn: syniadau ac enghreifftiau o sut y gall ysgolion ymgysylltu gyda theuluoedd fel partneriaid difrifol ac ymarferol yn nysg plant.
  5. Datblygu partneriaethau cymunedol a gweithio aml asiantaeth: Gwybodaeth ar helpu teuluoedd i gael cefnogaeth ychwanegol a sut i gynllunio pontio mwy effeithiol gyda ffocws ar yr hyn sydd yn bwysig i’r dysgwyr a’u teuluoedd.

Cliciwch yma ar gyfer wybodaeth

Sylwadau

Ychwanegu sylw