Newyddion

Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol

Erthygl wedi’i hysgrifennu gan Liz Powell, Uwch Reolwr Cefnogi’r Cwricwlwm, Cangen Cefnogi Pynciau 7-19, Yr Adran Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru

Mae ysgolion ledled Cymru yn cael eu hannog i ymuno â’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol. Bydd ysgolion a fydd yn ymuno â’r cynllun yn cael mynediad at ymarferwyr, sgiliau ac adnoddau creadigol fel rhan o raglenni arloesol a phwrpasol sydd â’r nod o gefnogi ysgolion i gyflawni eu blaenoriaethau a gwella safon dysgu ac addysgu.

Mae’r cynllun yn rhan bwysig o Dysgu Creadigol Drwy’r Celfyddydau – cynllun gweithredu ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Cyngor Celfyddydau Cymru i roi argymhellion adroddiad Y Celfyddydau mewn Addysg yn Ysgolion Cymru ar waith. Nod y cynllun yw cefnogi’r gwaith o ddatblygu sgiliau creadigol, a chynyddu a gwella cyfleoedd celfyddydol i ddysgwyr. Cyngor Celfyddydau Cymru sy’n arwain ar weithredu’r cynllun, gan weithio gyda chonsortia addysg rhanbarthol, awdurdodau lleol, cyrff celfyddydol a diwylliannol a rhanddeiliaid allweddol eraill.

Mae tua 130 o ysgolion eisoes wedi ymuno â’r cynllun yn y rownd gyntaf. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cynnal sesiynau briffio ym mis Tachwedd a thua dechrau mis Rhagfyr ar gyfer ysgolion sydd â diddordeb mewn gwneud ceisiadau am grantiau i ymuno â’r cynllun yn yr ail rownd. Bydd y cyfnod ymgeisio ar gyfer ail rownd y cynllun yn agor ym mis Ionawr 2016.

I gael rhagor o wybodaeth am y sesiynau gwybodaeth ar gyfer penaethiaid a staff uwch, ewch i wefan Cyngor Celfyddydau Cymru

I gael manylion y cynllun Dysgu Creadigol Drwy’r Celfyddydau ewch i wefan Llywodraeth Cymru

Mae Estyn wedi cynhyrchu ffilm fer yn dangos strategaethau arfer orau ar gyfer addysgu a dysgu yn y celfyddydau creadigol mewn ysgolion cynradd. Mae staff o chwe ysgol ledled Cymru yn esbonio’r modd y mae eu strategaethau wedi datblygu medrau disgyblion mewn celf a dylunio, cerddoriaeth, dawns a drama.
Cliciwch yma

Sylwadau

Ychwanegu sylw