Newyddion

Cyllideb i gefnogi momentwm newydd ym myd addysg yng Nghymru

Bydd cyllid mewn ysgolion yng Nghymru yn parhau 1% yn uwch na’r newidiadau i Gyllideb Cymru yn gyffredinol, er gwaethaf setliad heriol gan Lywodraeth y DU, meddai Huw Lewis, y Gweinidog Addysg heddiw.

Mae’r ymrwymiad o 1% yn golygu y bydd ysgolion yng Nghymru yn elwa o bron i £40 miliwn yn ychwanegol flwyddyn nesaf, gyda’r mwyafrif yn cael ei ddyranu drwy awdurdodau lleol ar gyfer darpariaeth graidd i ysgolion.

Dywedodd y Gweinidog bod y buddsoddiad ychwanegol mewn ysgolion yn helpu i godi safonau ymhellach a pharhau â’r momentwm newydd o fewn addysg yng Nghymru.

Bydd y gyllideb ddrafft hefyd yn golygu y caiff rhaglen amlwg Llywodraeth Cymru, Her Ysgolion Cymru, sy’n anelu at wella perfformiad yn 40 o ysgolion mwyaf heriol Cymru, yn cael ei ymestyn i drydedd blwyddyn, gyda £15 miliwn o fuddsoddiad ar gyfer 2016-17.

Mae hyn yn dilyn y newyddion yr wythnos ddiwethaf bod dwy ran o dair o’r deugain o ysgolion sy’n cymeryd rhan yn yr Her wedi gweld gwelliant yn eu canlyniadau TGAU wedi dim ond blwyddyn o gymorth ychwanegol.

Mae’r uchafbwyntiau eraill ym myd addysg yn cynnwys:

  • Diogelu cyllideb AB yn ogystal â £5 miliwn ychwanegol i gynnal 2,500 o brentisiaethau ychwanegol.
  • £21 miliwn ar gyfer buddsoddi cyfalaf mewn ysgolion a Cholegau AB drwy raglen Llywodraeth Cymru, Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif
  • Cyllid ar gyfer y Grant Amddifadedd Disgyblion, sy’n golygu y bydd y cyllid sy’n cael ei roi i ysgolion sy’n derbyn cyllid ychwanegol ar gyfer eu disgyblion sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim yn cael ei gadw ar y lefel a gytunwyd.

Meddai’r Gweinidog:
“Mae hon yn gyllideb fydd, er gwaethaf yr heriau, yn ein galluogi i fynd ymlaen â’n gwaith o godi safonau ac ychwanegu at y momentwm newydd sydd eisoes wedi’i weld ym myd addysg yng Nghymru. Yn y pen draw, bydd yn galluogi inni fuddsoddi yn nyfodol ein pobl ifanc.

“Trwy gydol tymor y Cynulliad hwn, rydym wedi diogelu cyllid mewn ysgolion 1% yn uwch na’r newidiadau i gyllideb Cymru. Mae hyn wedi darparu £105.9 miliwn o fuddsoddiad ychwanegol i ysgolion, ac rwy’n falch iawn bod modd inni barhau â’r sicrwydd hwn o 1% yn 2016/17 gyda buddsoddiad ychwanegol o bron i £40 miliwn ar gyfer ein hysgolion.

“Rydym hefyd yn blaenoriaethu cyllid fel y gallwn barhau i fuddsoddi yn ein rhaglen barhaus ac uchelgeisiol o ddiwygio addysg, yn ogystal â diogelu’r gyllideb yn ein sector AB a buddsoddi mewn 2,500 o brentisiaethau ychwanegol.

“Rwy’n arbennig o falch bod y gyllideb ddrafft hon yn parhau fy ymrwymiad i ddileu’r cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad isel, gan gynnal y cyllid ychwanegol ar gyfer plant sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim drwy ein Grant Amddifadedd Disgyblion.

“Nid yn unig hynny, ond mae’n ymestyn ein rhaglen Her Ysgolion Cymru, sydd eisoes yn llwyddiant gwirioneddol, i drydedd flwyddyn.

“Roedd canlyniadau TGAU yr wythnos ddiwethaf – ein canlyniadau gorau erioed – yn dystiolaeth o’r ffaith bod Addysg yng Nghymru yn bendant yn gwella. Dyma gyllideb fydd yn caniatáu inni adeiladu ar ein cynnydd a’n gwaith da, gan sicrhau yr addysg o’r radd flaenaf y mae dysgwyr yng Nghymru yn ei haeddu.”

Sylwadau

Ychwanegu sylw