Newyddion

Ffrwd Gyllido newydd yn lansio Cyfleoedd Newydd i Ysgolion

Fel rhan o’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi lansio ffrwd gyllido newydd i alluogi ysgolion i gyflwyno ceisiadau am grantiau bychan, unwaith ac am byth o hyd at £1,000 i dalu am ymweliadau â digwyddiadau celfyddydol o safon mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydol a mannau eraill. Drwy’r Cynllun ‘Ewch i Weld’, bydd mwy o fyfyrwyr yn gallu mynychu perfformiadau ac arddangosfeydd ac ennill profiad drwy fod gyda phobl broffesiynol y celfyddydau wrth iddyn nhw ddatblygu a chreu eu gwaith.

Ail ran Cronfa Profi’r Celfyddydau yw Cydweithio Creadigol. Fel yr awgryma’r enw, mae’n golygu dod ag ysgolion a sefydliadau celfyddydol at ei gilydd i weithio ar brosiectau arloesol a fydd yn ymestyn dros gyfnod helaeth, hyd at un flwyddyn academaidd.

Meddai Diane Hebb, Cyfarwyddwr Ymgysylltu ac Ymgyfranogi, Cyngor Celfyddydau Cymru:
Rydyn ni wedi cael adborth gwych oddi wrth ysgolion ac oddi wrth ymarferwyr creadigol sydd wedi cymryd rhan yn y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol hyd yma. Mae’n dangos sut y gall defnyddio technegau dysgu creadigol newydd ac arloesol danio dychymyg disgyblion a’u hymgysylltu’n wirioneddol yn eu dysgu. Bydd y rhan newydd hwn yn gyfle i blant a phobl ifanc i fynd 'un cam ymhellach’ wrth iddyn nhw archwilio eu profiadau creadigol a chelfyddydol.

Hefyd yn cael ei lansio heddiw mae’r Parth Dysgu Creadigol a fydd yn ehangu mynediad at y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth drwy wella cyfathrebu. Bydd yn fan rhwydweithio lle bydd ysgolion a sefydliadau celfyddydol yn gallu cydweithio, arddangos yr holl gelfyddyd, diwylliant a threftadaeth sy’n cael ei gynnig, bydd ysgolion creadigol arweiniol yn gallu dangos eu hastudiaethau achos a bydd yn gronfa adnoddau dysgu ac addysgu yn ogystal â helpu ysgolion i glustnodi gweithgareddau celf yn fwy effeithiol yn yr amserlen drwy galendr canolog o weithgareddau.

Meddai Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau:
Mae’r celfyddydau a chreadigedd yn offer grymus ar gyfer ysbrydoli ac ymgysylltu. Mewn gwersi llythrennedd, rhifedd neu wyddoniaeth, maen nhw’n gallu datgloi ffyrdd newydd, cyffrous i bobl ifanc allu meddwl a gwneud. Rwy’n credu mai cydweithredu rhwng ysgolion a’r sector celfyddydau yw’r allwedd i gael yr agweddau newydd hyn i dreiddio i ystafelloedd dosbarth ledled Cymru. Mae’r parth dysgu creadigol newydd ar Hwb, sy’n dod yn fyw heddiw, yn fenter ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru a fydd yn fan digidol canolog lle gall athrawon a phobl broffesiynol y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth feithrin cysylltiadau cryfach a ffurfio partneriaethau.

Ychwanegodd Ken Skates, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth:
Bydd pob ysgol yn gallu manteisio ar hyblygrwydd y parth newydd, sy’n arddangos ac yn cefnogi’r gwaith gwych sydd eisoes yn cael ei wneud yn ein hysgolion. Gobeithio y bydd yn ysbrydoli eraill i fanteisio ar y cyfoeth o gyfleoedd celfyddydol, treftadaeth a diwylliannol sydd ar gael yng Nghymru.

Bydd grantiau Cydweithredu Creadigol, o hyd at £25,000, yn cael eu dyfarnu ddwywaith y flwyddyn ond bydd grantiau Mynd a Gweld ar gael drwy’r flwyddyn.

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch Dysgu Creadigol Drwy’r Celfyddydau ar y wefan

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch y parth Dysgu Creadigol, cysylltwch â Lynsey May yn Llywodraeth Cymru 029 2089 8564 Lynsey.may@wales.gsi.gov.uk
Parth Dysgu Creadigol

Sylwadau

Ychwanegu sylw