Newyddion

Dysgu gydag Awtistiaeth – Rhaglen Codi Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth Ysgol Gyfan

Erthygl gan Keith Ingram, Swyddog Arwain Prosiect Anhwylderau Sbectrwm Awtistig, Cyngor Bro Morgannwg

Mae amcangyfrifon yn dweud wrthym bod gan tua 1 o bob 100 plentyn Anhwylderau Sbectrwm Awtistig neu ASD – sydd yn golygu bod yna blant gydag ASD yn y rhan fwyaf o ysgolion, wedi derbyn diagnosis neu beidio.

Mae Dysgu gydag Awtistiaeth yn rhaglen wedi’i chyllido gan Lywodraeth Cymru a’i datblygu gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i godi ymwybyddiaeth o ASD mewn ysgolion cynradd. Mae’r rhaglen yn agored i benaethiaid, athrawon, staff cefnogi dysgu, llywodraethwyr a staff eraill yr ysgol a phob disgybl CA2.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen, fe fydd yr ysgol yn derbyn tystysgrif a thrwydded 2 flynedd i ddefnyddio logo a brandio ‘dysgu gydag awtistiaeth’.

Mae’r rhaglen yn cynnwys pecyn cynhwysfawr o adnoddau sydd ar gael am ddim yn cynnwys:

  • Ffilm gyflwyno fer, yn cyflwyno’r rhaglen ‘dysgu gydag awtistiaeth’ ac yn amlygu manteision gwneud addasiadau i ddisgyblion gydag ASD, yn cynnwys lleihau ymddygiad heriol a chynyddu cyrhaeddiad.
  • Offeryn hunan werthuso yn seiliedig ar fframwaith arolygu ysgolion Estyn a fydd yn helpu’r ysgol i nodi eu darpariaeth ac arfer cyfredol a chynllunio a monitro gwelliant.
  • Ffilmiau hyfforddi i athrawon a staff cefnogi dysgu, yn dangos rhai o’r heriau y mae plant gydag ASD yn eu wynebu yn ystod diwrnod ysgol cyffredin.
  • Awtisitaeth: Canllaw i Ysgolion Cynradd Prif Ffrwd, canllaw cyflawn i ddeall a chefnogi plant gydag ASD yn yr ysgol.
  • Holiaduron ar-lein yn arwain at Dystysgrif mewn Ymwybyddiaeth o ASD i athrawon a staff cefnogi dysgu.
  • Cyflwyniad Power Point am y materion yn ymwneud ag awtistiaeth a holiadur ar-lein yn arwain at Dystysgrif mewn Ymwybyddiaeth o ASD i Lywodraethwyr a staff heb fod yn dysgu.
  • I ddisgyblion, mae yna strip comic antur ar gael yn ddigidol ac fel llyfr print, yn dangos modelau rôl cadarnhaol i blant ac addewid ar-lein yn arwain at Dystysgrif Archarwr Awtistiaeth.
  • Amrediad o adnoddau cefnogi am ddim ar-lein fel Proffil Plentyn, Cardiau Lluniau Plant ac AP Cynllunydd ASD.

I gael mynediad i’r rhaglen ewch i gwefan hon
neu i dderbyn cefnogaeth a chopïau caled am ddim o’r deunyddiau e-bostiwch ASDinfo@WLGA.gov.uk