Newyddion

Cwricwlwm i Gymru – cwricwlwm am oes

Caiff cwricwlwm newydd i Gymru ei ddatblygu ar y cyd a gweithwyr proffesiynol ym myd addysg ar draws Cymru. Y nod yw sicrhau y bydd ar gael i leoliadau ac ysgolion erbyn mis Medi 2018.

Bydd gan ysgolion beth hyblygrwydd o safbwynt pennu sut a phryd y byddant yn cychwyn addysgu’r cwricwlwm newydd. Uchelgais Llywodraeth Cymru yw y bydd pob lleoliad ac ysgol yn defnyddio’r cwricwlwm newydd ar gyfer ategu eu haddysgu a’u dysgu ar gyfer plant a phobl ifanc 3-16 mlwydd oed erbyn 2021.

Bydd y pedwar diben wrth wraidd y cwricwlwm newydd.
Byddant yn fan cychwyn ar gyfer pob penderfyniad ynghylch y cynnwys a’r profiadau a gaiff eu datblygu fel rhan o’r cwricwlwm er mwyn cefnogi plant a’n pobl ifanc yng Nghymru i fod yn:

 • ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
 • cyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith
 • dinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd
 • unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Nodweddion allweddol – Bydd y cwricwlwm newydd yn cynnwys:

 • chwe maes Dysgu a Phrofiad cyffredin o 3 i 16 oed
 • tri chyfrifoldeb trawsgwricwlaidd- llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol
 • pwyntiau cyfeirio ar gyfer cynnydd yn 5, 8, 11, 14 ac 16 oed
 • deilliannau cyflawniad sy’n disgrifio cyflawniadau disgwyliedig ym mhob pwynt cyfeirio ar gyfer cynnydd.

Caiff y cwricwlwm ei drefnu’n chwe Maes Dysgu a Phrofiad:

 • Y celfyddydau mynegiannol
 • Iechyd a lles
 • Dyniaethau (gan gynnwys Addysg Grefyddol a ddylai barhau’n orfodol hyd nes y bydd dysgwyr yn 16 oed)
 • Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu (gan gynnwys y Gymraeg, a ddylai barhau’n orfodol hyd nes y bydd dysgwyr yn 16 oed, ac ieithoedd tramor modern)
 • Mathemateg a rhifedd
 • Gwyddoniaeth a thechnoleg (gan gynnwys cyfrifiadureg).

Amserlen

 • 2015 – 2016 : Sefydlu rhwydwaith Arloesi
 • 2015 – 2018: Cyfnod cynllunio a datblygu’r cwricwlwm newydd
 • Medi 2016: Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar gael
 • 2017 – 2021: Cefnogaeth ymarferol i ysgolion i’w paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd
 • Medi 2018: Y cwricwlwm newydd a’r trefniadau asesu newydd ar gael
 • Medi 2021: Y cwricwlwm newydd a’r trefniadau asesu yn eu lle

CLICIWCH YMA AM FWY O WYBODAETH