Newyddion

Newidiadau i drefniadau arolygu o Fedi 2017 – diweddariad

Newyddion gan Estyn

Mae Addysg yng Nghymru yn newid. Mae Llywodraeth Cymru yn diweddaru’r cwricwlwm ac yn cyflwyno fframwaith cymhwysedd digidol. Rydym am sicrhau bod arolygiadau yn parhau’n addas i’r diben a’u bod yn gymesur, yn hyblyg, yn syml ac yn gost effeithiol.

O Fedi 2017:

 • bydd y cyfnod rhybudd ar gyfer arolygiadau yn cael ei leihau i 15 diwrnod
 • bydd arolygiadau yn para 4 diwrnod, yn nodweddiadol, yn hytrach na 5
 • byddant yn canolbwyntio ar 5 maes arolygu:
  – 1. safonau;
  – 2. lles ac agweddau tuag at ddysgu;
  – 3. addysgu a phrofiadau dysgu;
  – 4. gofal, cymorth ac arweiniad; ac
  – 5. arweinyddiaeth
 • byddant hefyd yn canolbwyntio ar faes thematig – a fydd yn helpu i lywio ein hadroddiadau thematig, Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd a chyngor i Lywodraeth Cymru
 • bydd y raddfa farnau 4 pwynt bresennol yn parhau, ond caiff y geiriad ei ddiwygio i ganolbwyntio ar gamau i’w cymryd i gynorthwyo gwelliant
 • bydd darparwyr mewn categorïau gweithgarwch dilynol yn cael cymorth mwy hyblyg i’w helpu i wneud newidiadau cadarnhaol ynghynt
 • bydd monitro gan awdurdodau lleol i ddarparwyr mewn categorïau gweithgarwch dilynol yn dod i ben, ac ni fydd unrhyw ddarparwyr yn cael eu rhoi yn y categori hwn o Fedi 2016 ymlaen.