Newyddion

Rhaglen Trawsnewid System Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae Llywodraeth Cymru yn trawsnewid y system ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yn ein gwlad.

“Hoffem drawsnewid disgwyliadau, profiadau a chanlyniadau i blant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.”

“I wneud hyn, rydym wedi datblygu Rhaglen Trawsnewid System Anghenion Dysgu Ychwanegol a fydd yn gweddnewid y systemau ar wahân ar gyfer anghenion addysgol arbennig (AAA) mewn ysgolion ac anawsterau a/neu anableddau dysgu (ADD) mewn addysg bellach, er mwyn creu system unedig i gefnogi dysgwyr ADY o 0 hyd at 25 oed.”

“Bydd y system ar ei newydd wedd yn:

  • sicrhau bod pob dysgwr ADY yn cael cymorth i oresgyn rhwystrau i ddysgu ac yn gallu cyflawni’i lawn botensial
  • gwella’r broses o gynllunio a chyflwyno cymorth i ddysgwyr 0-25 oed sydd ag ADY, a rhoi anghenion, safbwyntiau, dymuniadau a theimladau’r dysgwyr wrth wraidd y broses
  • canolbwyntio ar bwysigrwydd nodi anghenion yn gynnar a rhoi ymyriadau amserol ac effeithiol ar waith sy’n cael eu monitro a’u haddasu i sicrhau eu bod yn cyflwyno’r canlyniadau dymunol.”

“Dim ond un agwedd ar y pecyn o newidiadau ehangach sydd eu hangen yw’r ddeddfwriaeth a’r canllawiau statudol newydd hyn, ond agwedd bwysig iawn serch hynny. Mae’r Rhaglen Trawsnewid hefyd yn canolbwyntio ar feithrin sgiliau’r gweithlu addysg, er mwyn darparu cymorth effeithiol i ddysgwyr ag ADY yn yr ystafell ddosbarth, yn ogystal â mynediad haws at gymorth, gwybodaeth a chyngor arbenigol.”

CLICIWCH YMA AR GYFER MWY WYBODAETH