Newyddion

Astudiaethau achos newydd gan CSC

Ysgol Uwchradd Cyfarthfa – Strwythurau Effeithiol y Corff Llywodraethu i Wella Arweinyddiaeth Ysgol
Cyd-destun a chefndir yr astudiaeth achos
Am sawl blwyddyn mae corff llywodraethu Ysgol Uwchradd Cyfarthfa wedi cymryd rhan weithredol ym mywyd yr ysgol ac mae wedi bod yn rhan sylfaenol i daith wella’r ysgol. Mae gan bob llywodraethwr gysylltiadau gydag adrannau pynciol ac maen nhw’n cymryd rhan lawn mewn adolygiadau perfformiad, dysgu ac addysgu a datblygiad staff. Mae ein cylch sicrhau ansawdd blynyddol yn cynnwys y llywodraethwyr ar bob cyfle. Mae llawer o lywodraethwyr yn ychwanegu gwerth at waith yr ysgol oherwydd eu set sgiliau penodol a’u cysylltiadau gyda’r gymuned.

Ysgol Gynradd Parc – Effeithiolrwydd y Corff Llywodraethu, Uwch Dîm Arwain a Staff Ehangach
Cyd-destun yr astudiaeth achos
Tra’n adolygu effeithiolrwydd y corff llywodraethu trwy gynnal hunanarfarniad, adnabuwyd nad oedd yn cael digon o fewnbwn i’r cynllun gwella ysgol ac adroddiad hunanarfarnu. Er i’r llywodraethwyr deimlo eu bod yn ymwybodol dargedau ac amcanion y cynllun gwella ysgol a’r adroddiad hunanarfarnu, roedd yn amlwg eu bod yn teimlo bod ganddynt ddiffyg perchenogaeth wrth ystyried y dogfennau strategol pwysig hyn. Barn y llywodraethwyr oedd y dylen nhw, yn eu rôl o ddarparu cyfeiriad strategol i’r uwch dîm arwain, gael mwy o fewnbwn i’r broses o ffurfio targedau ac amcanion yr adroddiad hunanarfarnu a chynllun gwella ysgol gan sicrhau eu bod yn canolbwyntio ar ddata perfformiad presennol yr ysgol a chyda’r nod o wella dysgu ac addysgu yn yr ysgol. Cytunwyd hefyd y dylid datblygu offeryn effeithiol ar gyfer arfarnu cynnydd yn erbyn targedau’r cynllun gwella ysgol a’r adroddiad hunanarfarnu er mwyn i staff sydd â chyfrifoldeb dros bob targed cynllun gwella ysgol allu adrodd yn ôl i’r corff llywodraethu ar effeithiolrwydd y strategaethau a ddefnyddir i’w cyflawni, ac os yw’r dysgu ac addysgu wedi gwella fel canlyniad uniongyrchol.