Y Tîm

Y rhestr lawn o staff Llywodraethwyr Cymru yw:

Jane Morris Cyfarwyddwraig

Mae gan Jane radd anrhydedd o Brifysgol Cymru. Cyn ymuno â Llywodraethwyr Cymru bu Jane yn dysgu mewn tair ysgol uwchradd yn Ne Cymru. Mae wedi bod yn athrawes dosbarth ac yn Bennaeth Adran, yn ogystal â Chydlynydd Gwasanaethau Cefnogi i Lywodraethwyr Cymru.

Mae Jane, sydd yn llywodraethwr profiadol, hefyd wedi bod yn Gadeirydd ac yn Is-Gadeirydd dau gorff llywodraethu yn ystod y blynyddoedd diwethaf.


Samantha MacNamara Cydlynydd Gwasanaethau Cefnogi

Ymunodd Sam â Llywodraethwyr Cymru ym mis Tachwedd 2002.

Cyn hynny bu’n Gydlynydd Cyrsiau yng Ngholeg Meddygaeth Prifysgol Cymru ac yn gynorthwy-ydd cyfrifon mewn cwmni diogelwch mawr yn Ne Cymru.

Derbyniodd Sam HND mewn Busnes o Brifysgol Morgannwg ym mis Mehefin 2002 ac yn ddiweddar derbyniodd Ddiploma mewn Cysylltiadau Cyhoeddus.

Mae Sam yn dysgu Cymraeg ac wedi cwblhau cwrs Wlpan.


Ray Wells Swyddog Cefnogi Rhanbarthol - Gogledd

Mae Ray wedi gwasanaethu am 36 mlynedd yn y diwydiant dur mewn amrywiol rolau rheoli ac mae ganddo amrediad eang o brofiad mewn rheolaeth adnoddau dynol a rhagoriaeth busnes. Fel uwch asesydd ar gyfer Gwobr Rhagoriaeth Ewropeaidd EFQM a Gwobr Ansawdd Cymru datblygodd wybodaeth arbenigol fanwl am y defnydd o’r Model Rhagoriaeth EFQM mewn amgylchedd addysgol, yn enwedig mewn meysydd fel cynllunio strategol ac arweinyddiaeth. Mae hefyd wedi bod yn aelod o Banel Cydnabod Buddsoddwyr mewn Pobl yng Nghymru ac yn Gynrychiolydd Cyflogwyr Buddsoddwyr dros Gymru.

Mae Ray wedi bod yn llywodraethwr Coleg AB yng ngogledd ddwyrain Cymru ers 1996 ac yn llywodraethwr ysgol uwchradd ers 1998. Ymunodd â Llywodraethwyr cymru fel Swyddog Datblygu yn 2007.