Y Tîm

Swyddogion

Peter Griffin OBE Llywydd Anrhydeddus Oes

Roedd gan Peter Griffin brofiad oes o’r gwasanaeth addysg yng Nghymru a Lloegr. Roedd yn gyn bennaeth ysgol gynradd a pharhaodd yn aelod gweithgar o Undeb Cenedlaethol Athrawon, gan wasanaethu fel Is Lywydd Cenedlaethol a Llywydd Cenedlaethol cyn ymddeol. Roedd yn Gadeirydd Cymdeithas llywodraethwyr Caerdydd ac yn aelod o Bwyllgor Rheoli Llywodraethwyr Cymru am flynyddoedd, yn ogystal â'r Cadeirydd Sylfaen.

Cliciwch yma am erthygl yn y Western Mail


Terry O'Marah Cadeirydd

Cymhwysodd Terry fel athro ym 1964 a bu’n dysgu yn Sir y Fflint a Chlwyd gan ddod yn Ddirprwy Bennaeth yn Ysgol Uwchradd Glannau Dyfrdwy. Ar ôl 20 mlynedd yn dysgu mewn ysgolion symudodd i weithio i AALl Clwyd. Dros yr 20 mlynedd nesaf bu’n gweithio fel ymgynghorydd ysgolion, swyddog addysg ardal ac yna’n Rheolwr y Gwasanaeth Arolygu/Cynghori ar y cyd ar gyfer y pedwar Awdurdod Unedol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Ar ôl ymddeol daeth Terry yn llywodraethwr Ysgol Uwchradd John Summers ac fe’i etholwyd wedi hynny yn Gadeirydd Cymdeithas Llywodraethwyr Sir y Fflint.

Roedd yn un o’r Arolygwyr Cofrestredig Annibynnol cyntaf i gymhwyso yng Nghymru ac arweiniodd arolygiadau o amrediad eang o ysgolion uwchradd ar draws Cymru.


Hugh Pattrick MBE Is-Gadeirydd

Hugh Pattrick yw Is-Gadeirydd Llywodraethwyr Cymru ac mae’n un o gynrychiolwyr Powys ar ei Bwyllgor Rheoli. Ar hyn o bryd mae Hugh yn Gadeirydd Corff Llywodraethu Ysgol Gyfun Maesydderwen, Ystradgynlais ac roedd hefyd yn Gadeirydd Ysgol Thomas Stephens, ysgol gynradd cyfrwng Saesneg ym Mhontneddfechan tan y caewyd hi fis Awst diwethaf fel rhan o’r rhaglen ad-drefnu ysgolion.


Allan Tait Ysgrifennydd

Mae Allan Tait wedi bod yn llywodraethwr ysgol ers 1996. Ar hyn o bryd mae’n gadeirydd corff llywodraethu Ysgol Gynradd Nant Celyn ac Ysgol Gynradd Pontnewydd, y ddwy yng Nghwmbrân. Mae wedi cynrychioli Torfaen ar Bwyllgor Rheoli Llywodraethwyr Cymru ers 1999.


Alan Speight Trysorydd

Mae Alan Speight wedi bod yn llywodraethwr ysgol ers 1994. Mae’n gadeirydd y llywodraethwyr yn Ysgol Gynradd Somerton ac yn llywodraethwr yn Ysgol Gymraeg Casnewydd. Mae’n cadeirio Cymdeithas Casnewydd ac wedi bod yn aelod o bwyllgor rheoli Llywodraethwyr Cymru ers pedair blynedd.