DWEUD EICH DWEUD AR HYN SY'N DIGWYDD MEWN ADDYSG

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o dargedu cyllid ar gyfer carfanau penodol o ddisgyblion, sef disgyblion difreintiedig yn bennaf, drwy’r Grant Datblygu Disgyblion. Bydd yr ymchwiliad hefyd yn ystyried y rhaglen gyffelyb, ond ar wahân, sef Her Ysgolion Cymru a oedd, nes y daeth i ben ym mis Mawrth 2017, yn canolbwyntio ar ysgolion a oedd yn wynebu’r heriau mwyaf o ran gwella. Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 12 Ionawr 2018. Anfonwch eich sylwadau at SeneddPPIA@cynulliad.cymru Cliciwch yma ar gyfer wybodaeth

The Education (Amendments Relating to Teacher Assessment Information) (Wales) Regulations 2018 O 2018/19 ymlaen bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi’r gorau i gyhoeddi data asesiadau athrawon a Phrofion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol islaw’r lefel genedlaethol fel mater o drefn. Ni fydd y data hyn felly yn cael eu cynnwys yn Adroddiadau Cymharol Ysgolion a Setiau Data Craidd Cymru. Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 30 Ionawr 2018. Cwblhewch a dychwelyd i DeddfwriaethDiwygiorCwricwlwm@llyw.cymru